TYHYTUUPPARIT®– henkilöstölähtöinen työyhteisökehittäminen

Tyhytuupparit® ovat hyvän työelämän lähettiläitä, jotka vievät työelämän laatutietoutta ja arjen mikromuutoksia sekä pieniä kehityshankkeita eteenpäin omilla työpaikoillaan.   Tyhytuupparivalmennus käynnistyi  Etelä-Savon työelämäverkoston tarjoamana ja Etelä-Savon ELY-keskuksen ESR-hankkeen (Työstä tuottavuutta ja hyvinvointia – Etelä-Savo) rahoittamana. Tyhytuuppareiden valmentajina ovat toimineet 3K Savo Oy:n Raija Kallioinen ja Tarja Kyllönen. Valmennukset ovat jatkuneet myös hankkeen päättymisen jälkeen. Osa Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeen kohdeorganisaatioista on hyödyntänyt valmennusta, joka osaltaan tukee tuottavuuteen vaikuttavaa työpaikan yhteisöllisyyttä.

Räätälöityjä sisältöjä toiveiden mukaan

Tyhytuuppareille tarjotaan aika ja paikka pysähtyä pohtimaan omaa ja oman organisaation työhyvinvointia: käytännössä se on reflektointia ja toisilta oppimista sekä voimautumisen hetkiä arjessa.

Tyhytuupparivalmennus koostuu teemapajoista ja pienryhmäsparrauksista. Teemapajoissa kehitetään tyhytuuppareiden työhyvinvointiosaamista, työpajojen vetotaitoja sekä vahvistetaan omia/työn voimavaroja ja testataan/otetaan haltuun erilaisia työkaluja työelämän laadun kehittämiseen. Pienryhmäsparrauksissa käsitellään osanottajien omia kehittämisideoita ja ketteriä kokeiluja tai muuten ajankohtaisia työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä haasteita vertaiskehittämisen menetelmin. Tyhytuupparivalmennus on toteutettu myös antamalla koko henkilöstölle työhyvinvoinnin perustiedot ja valitsemalla vasta tämän jälkeen tyhytuuppareiksi lähtevät henkilöt.

Tyhytuupparivalmennuksen sisällöt räätälöidään tapauskohtaisesti. Perusteemat liittyvät esimerkiksi voimavaralähtöiseen työhyvinvointiajatteluun, työssä innostumiseen, henkilöstötuottavuuteen, positiiviseen psykologiaan, työyhteisötaitoihin, myönteisyyden ja myötätunnon lisäämiseen, taiteen ja luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä palautumistaitoihin. Syventävässä tyhytuupparin jatkovalmennuksessa pureudutaan syvällisemmin  toivottuihin teemoihin kuten vuorovaikutustaitoihin, motivaatioprofiilien hyödyntämiseen, tiimien kehittämiseen tai unelmapajan vetoon.

Tyhytuupparin työkalupakki

Tyhytuupparivalmennuksissa on käytetty kuvia, valokuvia, videoita, toiminnallisia harjoitteita, erilaisia arviointilomakkeita, testattu rentoutumistekniikoita ja aika monta erilaista nelikenttää. Yksi tyhytuupparin parhaista työkaluista on hyvä kysymys. Pariporinoissa ja pienryhmäkeskusteluissa työelämälähettiläät ovat voineet testata erilaisten kysymysten toimivuutta. Työkalujen määrä on runsas ja niitä voi ottaa käyttöön vielä vuosia valmennuksen jälkeenkin.

Tyhytuupparin työkaluille on olennaista työntekijöiden osallistaminen ja aito vuoropuhelu.  Kulloiseenkin teemaan virittäydytään vaikka pariporinoissa, taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntämällä tai välitehtävien avulla.

Tyhytuupparivalmennuksessa painotetaan uudenlaisen puheeksi ottamisen mallia – myös hyvät asiat otetaan puheeksi. Huomiota kiinnitetään vahvuuksiin, onnistumisiin, työniloon, työkaverin arvostamiseen ja ilahduttamiseen, toisista välittämiseen.

 Arjen tyhytuuppauksia

Useasti on lähdetty liikkeelle juuri työyhteisön ilmapiirin edistämisestä. Tyhytuupparit ovat kehittäneet erilaisia tapoja lisätä myönteisyyttä, ilahduttaa, antaa palautetta tai vaikka ”ilmiantaa hyvä työkaveri”.  Lisäksi on tehty pitkän aikavälin työhyvinvointisuunnitelmia, suunniteltu valmennusohjelmia, puhuttu omasta jaksamisesta ja pähkäilty, miten työntekijöiden asenteisiin voisi vaikuttaa.

Muutama tyhytuuppari suunnitteli yhteistoimin omalle työpaikalleen intraan seuraavan vuoden tyhykalenterin, jossa jokaiselle kuukaudelle on oma työhyvinvointiteema ja tehtävä niin tiimille, esimiehelle kuin jokaiselle työntekijälle itselleen.

”Ilmianna työtoverisi – puhu hyvää selän takana” oli eräässä  organisaatiossa toteutettu kampanja, jonka tarkoitus oli lisätä hyvän puhumista.  Ajatus oli ilmiantaa työtoveri, joka on yllättänyt positiivisesti asenteellaan, käytöksellään, hyvällä teolla tai muuten vain säteillyt positiivista energiaa työyhteisössä. Kampanja ja palkitsemistilaisuus koettiin palautteen mukaan todella kivana, joten organisaatiossa päätettiin, ettei tämä jää meidän osalta tähän, vaan hyvän puhumista pyritään jatkamaan.

Mitä tyhytuupparilta edellytetään?

Tärkeintä tyhytuuppariksi aikovalle on aito kiinnostus työhyvinvointiin ja sen edistämiseen arjessa. ”Pakottamalla” tyhytuuppariksi ei voi ryhtyä. Mitään pohjakoulutusta ei aihealueelta tarvita – perusasiat ja tiedon jaamme valmennuksissa. Kyky innostua ja innostaa muita ja ripaus sinnikkyyttä on iso plussa.

Työpaikat ovat erilaisia ja jokainen tyhytuuppari joutuu miettimään, mikä työkalu sopisi parhaiten omaan työyhteisöön ja mille olisi suurin tarve juuri nyt. Millainen on meidän organisaatiokulttuurimme/tapamme toimia ja miten se tulisi ottaa huomioon työelämän laatua edistettäessä.

Oman organisaation tuki on arjen tyhytuuppauksille tärkeää. Työelämän laadun kehittämiselle olisi hyvä saada ylimmän johdon ”siunaus” ja esimiesten tuki, silloin kun tyhytuuppari ei itse ole esimiesasemassa.

Valmentajakin ilahtuu

Tyhytuupparivalmentajana ilahtuu, kun näkee valmennettavien innostuvan käsitellyistä teemoista. Onnistuneet, idearikkaat pienet kehittämiskokeilut saavat hymyn huulille ja iloa tuottaa palaute siitä, mitenä  yhteiset keskusteluhetket omien työkaverien kanssa on koettu todella tärkeiksi ja työpajoista on saanut lisää virtaa ja jaksamista itselle.

Miten mukaan?

Tyhytuupparien jatkovalmennuksen maksavat kukin joko tyhytuuppari tai työnantaja. Organisaatiot maksavat yrityskohtaiset valmennukset itse, mutta niihin voi hakea osarahoitusta. Kuluvana syksynä alkaa todennäköisesti ELY-kekuksen rahoittama maksuton, ohjaajille suunnattu pilottivalmennus: siitä ilmoitellaan.  Jos organisaatiokohtainen tai avoin, useamman organisaation yhteinen tyhytuupparivalmennus kiinnostaa, ota yhteyttä Tarjaan. Yhteystiedot alla.

“Oma salainen haaveeni on, että osasta tyhytuuppareita kehittyy oman työpaikkansa valonöörejä. Frank Martela kuvailee heitä ihmisiksi, jotka säteilevät valoa ympärilleen, ovat myönteisyyden ja myötätunnon majakoita. Samalla heillä on myös työkalut toimia siten, että tulosta syntyy ja työelämän laatu paranee.”

 Tarja Kyllönen

Työyhteisövalmentaja, partneri
3K Savo Oy
050 569 4777, tarja@3ksavo.fi

Kirjoittaja on Etelä-Savon työpaikkojen työhyvinvointiverkoston vetäjä, yksi Tiedosta-hankkeen kehittäjäkumppaneista sekä asiantuntijoista. Hän on myös Tiedosta-hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Etelä-Savon työelämäverkoston Hyvä Työelämä Etelä-Savo –sivusto löytyy tämän blogin pääsivun osoitteesta: www.hyvatyoelama.fi/etelasavo ja Facebook-sivut Hyvä työelämä Etelä-Savossa osoitteesta www.facebook.com/hyvatyoelamaES