Työelämän laatu on tuotantotekijä yhdessä henkilöstömäärän, työajan sekä aineellisten investointien kanssa. Osaamisintensiivisessä taloudessa työelämän laatu nousee työaikaresurssia tärkeämmäksi kilpailutekijäksi. Samalla sitä pitää pystyä mittaamaan ja kehittämään nykyistä tehokkaammin ja luotettavammin.

 


TIEDOSTA-hanke sisältää alkuhaastattelujen ja perustietojen analysoinnin lisäksi työhyvinvoinnin kehittämistoimia sekä kokonaisuuden seurannan. Henkilöstölähtöisessä tuottavuuden kehittämisessä kehittämistoimet ovat yrityskohtaisia. Jokaiselle yritykselle tehdään henkilöstöjohtamisen kypsyysarviointi, jonka mukaan rakennetaan kehittämisohjelma. Tarkoitus on saada pysyviä tuloksia sekä parantamalla johtamiskäytäntöjä että osallistamalla henkilöstö ja esimiehet toiminnan kehittämiseen. Hankkeessa käytetään Lapin yliopistossa kehitettyä työelämän laadun indeksin määrittelyä sekä analysoidaan sen vaikutuksia liiketoiminnan tulokseen.

TYÖN IMUA EDISTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ

Kestävän tuottavuuden perustana on työhyvinvointi, jossa huomioidaan sekä työpahoinvoinnin ennaltaehkäisy että työn imun luominen. Työyhteisössä autetaan esimiestä ratkaisemaan työyhteisökohtaisia ongelmia ja siten luomaan työyhteisöön positiivista ja avointa yhteishenkeä. Työntekijät osallistetaan työn sujuvuuden ja työviihtyvyyden kehittämiseen. Tarkoituksena on saada onnistumisen tunne työyhteisöön, kun yhdessä toteutetaan työelämäinnovaatioita.

TYÖELÄMÄN LAADUN INDEKSI

Hankkeessa käytetään Lapin yliopistossa kehitettyä työelämän laadun indeksin määrittelyä sekä analysoidaan sen vaikutuksia liiketoiminnan tulokseen. Hankkeessa testataan erilaisia mittaamistapoja ja testataan myös hyviksi todettuja johtamiskäytäntöjä. Näistä voidaan muodostaa Tuottavan työhyvinvointijohtamisen kypsyysmalli. Se ohjaa organisaatioita jatkuvan henkilöstötuottavuuden parantamiseen. Myös työhyvinvointikyselyistä voidaan uudenlaisella analysointimenetelmällä saada luotettavampi indeksi, joka mittaa henkilöstökehittämisen vaikuttavuutta tuottavuuden parantamiseksi.

Hankkeessa luodaan henkilöstötuottavuuden analytiikkaa, jonka avulla organisaatiot voivat helpommin määrittää työhyvinvointitoimien tuomaa liiketoimintahyötyä.

APUNA MYÖS hyvinvointiteknologia

TIEDOSTA-hankkeessa tutkitaan myös erilaisten digitaalisten mittaus- ja kehittämisvälineiden käyttöönottoa ja vaikuttavuutta. Lapin yliopiston toteuttama henkilöstötuottavuuden tutkimus on maailman huippua ja tämä tutkimus etenee seuraavaksi laajemmin käytännön toteutuksiin. Tavoitteena on saavuttaa nostaa henkilöstötuottavuutta, jonka ensimmäinen vaihe on saada julkistettavia tuloksia hankkeen tapaustutkimusten myötä. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ja organisaatiota saavat liiketaloudellista hyötyä henkilöstötuottavuuden parantumisen myötä.

TIEDOSTA-hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin HYVÄ TYÖ-työhyvinvointikampanja toukokuussa 2017.

LISÄTIETOJA

Tuulevi Aschan, XAMK
tuulevi.aschan@xamk.fi, 0406378 841

Marko Kesti, Lapin Yliopisto
marko.kesti@ulapland.fi, 040 717 8006